Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy dokument jest Regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów zamawiających za pomocą Serwisu Internetowego. Administrator, Restauracja “ROMA” oraz Klient zobowiązują się do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.
 2. Wszystkie informacje zawarte i wyświetlane przez Serwis Internetowy w szczególności na stronie internetowej Restauracji “ROMA”, odnoszące się do towarów i usług, łącznie z ich cenami, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Zakazane jest korzystanie z Serwisu Internetowego przez Kupującego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Restauracji “ROMA” oraz Administratora. W szczególności Kupujący nie będzie podejmował czynności, które mogłyby narazić Restaurację “ROMA” lub Administratora na jakąkolwiek szkodę majątkową lub wizerunkową.
 4. Rejestracja Klientów nie jest warunkiem korzystania z Serwisu Internetowego. Umowa zakupu wyrażona złożeniem zamówienia może być również zawarta przez niezarejestrowanych Klientów.
 5. Klient oświadcza, że podane przez niego dane, w szczególności adresowe oraz adres email są zgodne, prawidłowe i kompletne. W przypadku podania fałszywych danych lub nienależących do Klienta, Restauracja “ROMA” może powiadomić o tym fakcie Administratora, który niezwłocznie może usunąć konto Klienta oraz zawiadomić odpowiednie organy.
 6. Klient w żadnym wypadku nie ma prawa do oddania swoich danych dostępowych osobom trzecim, zwłaszcza hasła. Jeśli osoba trzecia uzyska dostęp do konta Klienta albo Klient podejrzewa inne nadużycie swojego konta, musi o tym niezwłocznie zawiadomić Restaurację “ROMA”.
 7. Jeśli są przeprowadzane transakcje za pomocą danych dostępowych Klienta, Klient musi ponieść za nie koszty, jeżeli nie zawiadomił Restauracji “ROMA” na czas o utracie swoich danych dostępowych lub o innym nadużyciu.

Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Warunkiem skorzystania z usług Serwisu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 2. Kupujący składając zamówienie zobowiązuje się podać swoje prawdziwe i kompletne dane wymagane przez System Informatyczny i przyjmuje do wiadomości, że składa zamówienie z obowiązkiem zapłaty.
 3. Restauracja “ROMA” zastrzega sobie prawo do potwierdzenia złożenia zamówienia oraz poprawności danych za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej. W przypadku braku kontaktu z Klientem, niepełnych danych, podejrzenia, że dane nie są prawdziwe, należą do osób trzecich lub zastosowana promocja nie należy się Klientowi, Restauracja “ROMA” ma prawo zamówienie anulować za podaniem przyczyny.
 4. Jeśli Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem promocji, upustu ceny i innych preferencji, do których nie miał prawa to zobowiązuje się zapłacić pełną cenę. Restauracja “ROMA” ma prawo do weryfikacji uprawnień Klienta do zakupu towaru i usług na preferencyjnych warunkach w trakcie realizacji zamówienia.

Dodatkowe informacje odnośnie zamówień składanych przez Internet

 1. Umowę między Klientem a Restauracją “ROMA” uważa się za zawartą tylko wtedy, gdy Restauracja “ROMA” potwierdzi Klientowi, że zamówienie przyjęła do realizacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez kontakt telefoniczny.
 2. Restauracja “ROMA” ma prawo anulować zamówienie w przypadkach:
  1. opisanych w punkcie “Przyjmowanie i realizacja zamówień”
  2. awarii lub ograniczeń technicznych lub organizacyjnych, które uniemożliwiają lub mocno utrudniają realizację zamówienia
  3. wystąpienia braku odpowiednich środków lub produktów do wykonania zamówienia, którego Restauracja “ROMA” nie mogła przewidzieć mimo zachowania należytej staranności.
 3. Restauracja “ROMA” zobowiązuje się niezwłocznie, w miarę możliwości zamieścić informację na swojej stronie internetowej mówiącej o występujących ograniczeniach lub braku możności realizacji Zamówień.
 4. Restauracja “ROMA” potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wyświetlając Kupującemu odpowiednią informację na ekranie urządzenia, na którym Kupujący dokonał zamówienia. Dodatkowo Kupujący otrzyma stosowną wiadomość e-mailem w szczególnych wypadkach również SMS’em. Wykonanie przez Restaurację “ROMA” jednej z wyżej wymienionych czynności jest jednoznaczne ze skutecznym przekazaniem Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 5. Podany czas realizacji zamówienia należy traktować jako planowany i jego przekroczenie do 80% nie jest traktowane jako uchybienie w realizacji zamówienia i nie stanowi podstawy do reklamacji.

Formy płatności

 1. Kupujący składając zamówienie wybiera jedną z dostępnych form płatności: gotówka, kartą poprzez terminal płatniczy Restauracji “ROMA” lub płatność poprzez sieć internet.
 2. W przypadku dokonania zapłaty przez sieć internet Restauracja “ROMA” przyjmie zamówienie do realizacji tylko wtedy, gdy Administrator potwierdzi otrzymanie środków. Dokument potwierdzenia zaksięgowania środków na koncie Kupującego nie jest wystarczający.
 3. W przypadku, gdy Restauracja “ROMA” anuluje zamówienie opłacone za pomocą sieci internet, Administrator na zlecenie Restauracji “ROMA” dokona zwrotu płatności. Zlecenie zwrotu płatności przez Administratora nastąpi nie później niż w terminie 72 h od dnia otrzymania przez Administratora informacji o anulacji zamówienia i dyspozycji zwrotu środków. Za datę dokonania zwrotu przyjmuje się datę złożenia przez Administratora dyspozycji zwrotu należnej kwoty u Operatora Płatności.
 4. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia z płatnością gotówkową za zwrot środków w uzasadnionych przypadkach odpowiedzialna jest Restauracja “ROMA” a Administrator nie ponosi odpowiedzialności za realizację zwrotu środków przez Restaurację “ROMA”.
 5. “ROMA” jako partner Operatora Systemu Płatności online oraz Operator Systemu Płatności zastrzegają sobie prawo odmowy obsługi płatności dokonywanych przez Klienta, w szczególności pojawienia się wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje płatność lub legalności samej płatności. Z powyższym względów odbioru płatności może odmówić Administrator oraz Operator Systemu Płatności.
 6. Administrator oraz Operator Systemu Płatności nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu płatności lub odpowiedzi autoryzacyjnych, spowodowane przyczynami powstałymi po złożeniu przez Klienta dyspozycji płatności, a także za niezrealizowanie oraz opóźnienie w przekazaniu należnych środków lub weryfikacji danych, w szczególności spowodowane podaniem przez Klienta nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwiają zrealizowanie transakcji płatności, jak również za opóźnienia będące następstwem innych zdarzeń niezależnych od Administratora lub Operatora Systemu Płatności
 7. Restauracja “ROMA” wystawi odpowiednie dokumenty Klientowi potwierdzające dokonanie sprzedaży w terminie przewidzianym ustawowo.
 8. W przypadkach pytań lub wątpliwości Klient powinien skontaktować się z Restauracją “ROMA” za pomocą telefonu.

Prawo odstąpienia od umowy przez Klienta

 1. Przed spełnieniem świadczenia przez Restaurację “ROMA” Klient może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, przy czym uprawnienie to może być wykonane do momentu, w którym Restauracja “ROMA” przystąpiła do realizacji zamówienia.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient zobowiązuje się poinformować Restaurację “ROMA” w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez kontakt telefoniczny z Restauracją “ROMA” nie dłużej niż 5 minut od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Po tym czasie zamówienie nie może być odwołane ani zmienione, chyba że Restauracja “ROMA” wyrazi na to zgodę. Poinformowanie Restauracji “ROMA” o chęci odstąpienia od umowy za pomocą poczty elektronicznej nie jest wystarczające do skutecznego odstąpienia od umowy.
 3. Jeśli Klient dokonał zapłaty za pomocą sieci internet środki zostaną zwrócone przez Administratora w ciągu 14 dni roboczych a 72h od momentu otrzymania od Restauracji “ROMA” zlecenia zwrotu środków.

Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dostarczonym zamówieniu, Klient poinformuje Restaurację “ROMA” niezwłocznie o zaistniałym fakcie telefonicznie lub pisemnie dostarczając reklamację do Restauracji “ROMA”.
 2. Reklamacja Klienta zostanie rozpatrzona do 14 dni od powzięcia o niej informacji. Klient zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji w drodze elektronicznej lub telefonicznie.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta, telefon, adres e-mail, datę złożenia zamówienia, data realizacji zamówienia, wskazany adres realizacji zamówienia, login Klienta oraz szczegółowy opis składanych zastrzeżeń.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne lub dla potrzeby pełnego wyjaśnienia “ROMA” wystąpi o ich uzupełnienie, jeszcze przed rozpatrzeniem reklamacji. Czas rozpatrzenia reklamacji ulega przedłużeniu do momentu uzupełniania danych przez Klienta składającego reklamację.
 5. “ROMA” rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. “ROMA” może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Klienta lub na adres wskazany w samej reklamacji.

Podmioty odpowiedzialne

Podmiot administrujący stroną internetową grodzka13.romaplock.pl, odpowiedzialny za realizację zamówień oraz płatności:

PHU ROMA Zbigniew Sokołowski

Grodzka 13; 09-400 Płock

NIP: 7742441192


Podmiot pośredniczący w płatnościach kartą płatniczą oraz płatnościach online (operator systemu płatności):

First Data Polska S.A.

al. Jerozolimskie 100

00-807 Warszawa

Ostatnie zamówienia przyjmujemy na godzinę przed zamknięciem lokalu.